.

Una piconadora o aplanadora és una màquina pesada que produeix la densificació del sòl fonamentalment pel seu pes. Existeixen diferents tipus de compactadores estàtiques: les piconadores estàtiques de corrons llisos, les compactadores estàtiques de corró de potes piconadores, compactadores estàtiques de rodes pneumàtiques, corrons de malla o de reixa i compactadores per impactes amb corró de perfil lobular.

Maquinaria de Lloguer de Compactació