.

Un compressor és una màquina tèrmica dissenyada per a augmentar la pressió d'una certa mena de fluids anomenats compressibles, com ara gasos i vapors. La compressió es realitza mitjançant un intercanvi de energia entre la màquina i el fluid, en el qual el treball realitzat pel compressor és transferit al fluid augmentant la seva pressió i energia cinètica impulsant-li a fluir.

Igual que les bombes, els compressors també desplacen fluids, però a diferència de les primeres que són màquines hidràuliques, aquests són màquines tèrmiques, ja que utilitza un fluid compressible, sofreix un canvi apreciable de densitat i, generalment, també de temperatura; a diferència de els ventiladors, els quals impulsen fluids, però no augmenten la seva pressió, densitat o temperatura de manera considerable.

Maquinaria de Lloguer de Compressor